05 مرداد 1400 | 18 ذیحجه 1442
ادامه
جلسهموضوعدانلود
91 شنبه 1400/01/24 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » نافذ در تصرف بودن بایع و مشتری » مقام اول: بررسی صحت بیع فضولی بعد از لحوق اجازه از منظر قواعد کلی و عام
90 شنبه 1400/01/23 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » نافذ در تصرف بودن بایع و مشتری » مقام اول: بررسی صحت بیع فضولی بعد از لحوق اجازه از منظر قواعد کلی و عام
89 یکشنبه 1400/01/22 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » نافذ در تصرف بودن بایع و مشتری » مقام اول: بررسی صحت بیع فضولی بعد از لحوق اجازه از منظر قواعد کلی و عام
88 شنبه 1400/01/21 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » نافذ در تصرف بودن بایع و مشتری
87 سه شنبه 1400/01/17 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام پنجم: تطبیق بحث اختیار و عدم اکراه با قانون مدنی
86 دوشنبه 1400/01/16 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام پنجم: تطبیق بحث اختیار و عدم اکراه با قانون مدنی
85 یکشنبه 1400/01/15 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام پنجم: تطبیق بحث اختیار و عدم اکراه با قانون مدنی
84 شنبه 1400/01/14 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام پنجم: تطبیق بحث اختیار و عدم اکراه با قانون مدنی
83 سه شنبه 1400/01/10 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام پنجم: تطبیق بحث اختیار و عدم اکراه با قانون مدنی
82 یکشنبه 1400/01/08 فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » اختیار » مقام چهارم: فروعات » حکم معامله اکراهی انجام شده بعد از زوال اکراه و رضایت مکرَه به آن معامله
ادامه
جلسهموضوعدانلود
138 شنبه 1400/04/26 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » جهت دوم: اعتبار و عدم اعتبار قصد زیاده در تحقق زیاده
137 سه شنبه 1400/04/22 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » جهت اول: امکان و عدم امکان زیاده در مرکبات اعتبارییه
136 دوشنبه 1400/04/21 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام دوم: دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب دارای اطلاق نیستند( مقتضای اصول عملیه)
135 شنبه 1400/04/19 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام دوم: دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب دارای اطلاق نیستند( مقتضای اصول عملیه)
134 سه شنبه 1400/04/15 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام اول: دلیل جزئیت یا شرطیت دارای اطلاق است که شامل حالت نسیان هم می شود
133 دوشنبه 1400/04/14 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام اول: دلیل جزئیت یا شرطیت دارای اطلاق است که شامل حالت نسیان هم می شود
132 یکشنبه 1400/04/13 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام اول: دلیل جزئیت یا شرطیت دارای اطلاق است که شامل حالت نسیان هم می شود
131 شنبه 1400/04/12 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام اول: دلیل جزئیت یا شرطیت دارای اطلاق است که شامل حالت نسیان هم می شود
130 سه شنبه 1400/04/08 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه
129 دوشنبه 1400/04/07 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه
ادامه
جلسهموضوعدانلود
68 جمعه 1399/05/03 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » خاتمه: فی دور أسباب التعدیه و التضییق فی التعارض
67 پنجشنبه 1399/05/02 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » خاتمه: فی دور أسباب التعدیه و التضییق فی التعارض
66 پنجشنبه 1399/04/26 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » خاتمه: فی دور أسباب التعدیه و التضییق فی التعارض
65 چهارشنبه 1399/04/25 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السابع: القیاس » المطلب الثانی: القیاس عند الاصحاب القیاس المتقدمین
64 سه شنبه 1399/04/24 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السابع: القیاس » المطلب الاول: معنی القیاس فی اللغه و الاصطلاح
63 دوشنبه 1399/04/23 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السادس: مقاصد الشریعه » المطلب الرابع: حجیه مقاصد الشریعه و تحدید دائرتها
62 سه شنبه 1399/04/17 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السادس: مقاصد الشریعه » المطلب الرابع: حجیه مقاصد الشریعه و تحدید دائرتها
60 دوشنبه 1399/04/16 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السادس: مقاصد الشریعه » المطلب الثالث: الحاجه الی مقاصد الشریعه فی الفقه
61 دوشنبه 1399/04/16 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السادس: مقاصد الشریعه » المطلب الرابع: حجیه مقاصد الشریعه و تحدید دائرتها
59 شنبه 1399/04/14 اصول » کتاب الفائق فی الاصول » الباب الخامس: موجبات تعدیه الحکم من موضوع الی موضوع آخر أو تضییقه » الفصل السادس: مقاصد الشریعه » المطلب الثالث: الحاجه الی مقاصد الشریعه فی الفقه
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
 • فقه
  • طهارت
   • 83-84
   • 84-85
   • 85-86
   • 86-87
   • 87-88
   • 88-89
   • 89-90
   • 90-91
   • 91-92
   • 92-93
   • 93-94
  • کتاب طهارت
   • 83-84
   • 84-85
   • 85-86
   • 86-87
   • 87-88
   • 88-89
   • 89-90
   • 90-91
   • 91-92
   • 92-93
   • 93-94
  • کتاب امر به معروف و نهی از منکر
   • 94-95
   • 95-96
   • 96-97
   • 97-98
  • کتاب بیع
   • 85-86
   • 86-87
   • 87-88
   • 88-89
   • 90-91
   • 98-99
   • 99-400
 • اصول
  • قطع
   • 85-86
   • 86-87
  • امارات
   • 87-88
   • 88-89
   • 89-90
   • 90-91
  • تعارض
   • 90-91
   • 91-92
   • 92-93
   • 93-94
  • برائت
   • 94-95
   • 95-96
   • 96-97
   • 97-98
  • تخییر
   • 97-98
  • اشتغال
   • 97-98
   • 98-99
   • 99-400
  • الفائق فی الاصول
   • 97-98
   • 98-99
 • احادیث اخلاقی
  • 94-95
  • 95-96
  • 96-97
  • 97-98
  • 98-99
  • 99-1400

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 4
تعداد بازدید روز : 1199
تعداد بازدید دیروز :700
تعداد بازدید ماه جاری : 3616
تعداد کل بازدید کنندگان : 901010