28 مرداد 1402 | 03 صفر 1445
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
جلسهموضوعدانلود
100 یکشنبه 1398/03/19 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
099 شنبه 1398/03/18 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
098 سه شنبه 1398/02/10 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه » دلیل اول: فرمایش مرحوم نائینی
097 دوشنبه 1398/02/09 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هفتم: سیره عقلاء
096 یکشنبه 1398/02/08 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هشتم: روایات داله بر احتیاط
095 شنبه 1398/02/07 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هشتم: روایات داله بر احتیاط
094 سه شنبه 1398/02/03 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هشتم: روایات داله بر احتیاط
093 دوشنبه 1398/02/02 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هفتم: سیره عقلاء
092 شنبه 1398/01/31 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل هفتم: سیره عقلاء
091 سه شنبه 1398/01/27 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل سوم: برهان خلف
090 دوشنبه 1398/01/26 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل سوم: برهان خلف
089 یکشنبه 1398/01/25 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل دوم: نقض غرض (فرمایش مرحوم اصفهانی)
088 شنبه 1398/01/24 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل دوم: نقض غرض (فرمایش مرحوم اصفهانی)
087 دوشنبه 1398/01/19 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل اول: قبیح بودن اذن در معصیت
086 یکشنبه 1398/01/18 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام اول: بحث در متباینین » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه » دلیل اول: قبیح بودن اذن در معصیت

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 9
تعداد بازدید روز : 99
تعداد بازدید دیروز :655
تعداد بازدید ماه جاری : 6760
تعداد کل بازدید کنندگان : 795062