02 مهر 1400 | 17 صفر 1443
یکی از موارد استجابت دعا: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:کسى که مایل است خداوند دعایش را مستجاب نماید، و غم و اندوهش را بزداید، پس باید تلاش کندغم و اندوه انسانى را که در مضیقه است، برطرف نماید. نهج الفصاحة، ص   
جلسهموضوعدانلود
154 سه شنبه 1400/06/09 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه چهارم: شک در جزئیت و مانعیت
153 دوشنبه 1400/06/08 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
152 دوشنبه 1400/06/08 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
151 یکشنبه 1400/06/07 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
150 یکشنبه 1400/06/07 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
149 شنبه 1400/06/06 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
148 دوشنبه 1400/05/18 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
147 یکشنبه 1400/05/17 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
146 شنبه 1400/05/16 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
145 چهارشنبه 1400/05/13 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
144 دوشنبه 1400/05/11 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه سوم: حکم تعذر بعض اجزاء
143 یکشنبه 1400/05/10 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » نصوص وارده در بطلان صلاه و طواف با زیاده
142 شنبه 1400/05/09 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » نصوص وارده در بطلان صلاه و طواف با زیاده
141 دوشنبه 1400/05/04 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » نصوص وارده در بطلان صلاه و طواف با زیاده
140 یکشنبه 1400/05/03 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » نصوص وارده در بطلان صلاه و طواف با زیاده
139 سه شنبه 1400/04/29 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » نصوص وارده در بطلان صلاه و طواف با زیاده
138 شنبه 1400/04/26 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » جهت دوم: اعتبار و عدم اعتبار قصد زیاده در تحقق زیاده
137 سه شنبه 1400/04/22 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه دوم: حکم زیاده عمدا یا سهوا در مرکبات اعتبارییه » جهت اول: امکان و عدم امکان زیاده در مرکبات اعتبارییه
136 دوشنبه 1400/04/21 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام دوم: دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب دارای اطلاق نیستند( مقتضای اصول عملیه)
135 شنبه 1400/04/19 اصول » اصول عملیه » وظیفه هنگام شک در مکلف‌به (اشتغال) » مقام سوم: بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر » تنبیهات » تنبیه اول: شک در جزئیت یا شرطیت مطلقه » مقام دوم: دلیل جزئیت و شرطیت و دلیل واجب دارای اطلاق نیستند( مقتضای اصول عملیه)
تعداد هر صفحه

اوقات شرعی

تعداد بازدید آنلاین : 22
تعداد بازدید روز : 43
تعداد بازدید دیروز :415
تعداد بازدید ماه جاری : 450
تعداد کل بازدید کنندگان : 939191